doc. PhDr. Antonín Kozoň, CSc.


Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove

INOVÁCIA METÓD VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA ŽURNALISTIKY A SOCIÁLNEJ PRÁCE

Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove ponúka

KOMBINOVANÚ METÓDU VZDELÁVANIA

V DENNEJ A EXTERNEJ FORME ŠTÚDIA

Týmto rozhodnutím chce Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sladkovičove vyjsť v ústrety tým uchádzačom, ktorí z rôznych dôvodov (zdravotných, pracovných, súkromných a pod.) nemôžu pravidelne navštevovať výučbu priamo v škole. Zákon o vysokých školách deklaruje rovnocennosť foriem štúdia (denná a externá) všetkých akreditovaných študijných programov, ako aj rovnocennosť aplikácií jednotlivých metód výučby, ktorými sú prezenčná, dištančná a kombinovaná metóda. Pre študujúcich kombinovanou metódou platia tie isté študijné predpisy, ako pre ostatných študentov FSŠ.

Študenti kombinovanej  metódy štúdia sa na štúdium pripravujú z predpísanej povinnej literatúry, ale predovšetkým prostredníctvom výučbových podkladov šírených v elektronickej podobe. Podrobnejšie pokyny dostanú vždy od učiteľa zodpovedného za príslušný predmet na úvodnej konzultácii. Študijná podpora a komunikácia s učiteľmi sa poskytuje hlavne prostredníctvom internetu. Na základe osobného výberu sú však možné aj osobné či telefonické konzultácie, poprípade konzultácie prostredníctvom Skypu.  Výcvikové predmety  sa realizujú v priestoroch školy.                

Sociálna práca (Bc. Mgr. PhDr.)

Legislatíva (právo sociálneho zabezpečenia, pracovné právo, občianske právo, správne právo, zdravotnícke právo, rodinné právo, trestné právo), sociálna politika, sociológia, ekonómia, sociálne poradenstvo, sociálna patológia, kriminológia, sociálno-právna ochrana detí, sociálna kuratela, manažment sociálnych služieb, kvalita sociálnych služieb, dejiny sociálnej práce, metodológia výskumu, kvantitatívne a kvalitatívne štatistické metódy, sociálna pedagogika, andragogika, psychológia, liečebná a špeciálna pedagogika, supervízia, mediácia, sociálna komunikácia, cieľové skupiny sociálnej práce: občania s ťažkým zdravotným postihnutím, seniori, obete násilia, občania bez prístrešia, závislí občania, krízová intervencia, gendermainstreaming, ageizmus, sociálne služby, organizácia verejnej správy (štátna správa, samospráva), kultúrna antropológia, komunitná práca, projektovanie a komunitné plánovanie, riadenie ľudských zdrojov, celoživotné vzdelávanie, sociálna práca v zdravotníctve, ľudské práva, etika, financovanie sociálnych služieb, ochrana osobných údajov, public relations, marketing. Prijímacie konanie je bez pohovorov

 

Prihlášky môžete zasielať na adresu:

Fakulta sociálnych štúdií  

Vysoká škola Danubius 

Fučíkova 269 

925 21 Sládkovičovo 

Slovenská republika

web. www.fss.sk

e-mail: jana.drabikova@vsdanubius.sk

tel. 031/7732873

Na prihlášku je potrebné napísať do pravého horného rohu značku "TN" a  metódu štúdia, ktorú si zvolíte " P"(prezenčná metóda) alebo "K" (kombinovaná metóda štúdia).

 

Cenník

Školné

I. ročník (Bc.)                     1.150,- €

II. ročník                            1.200,- €

III. ročník                           1.250,- €

I. ročník (Mgr.)                    1.150,- €              

II. ročník                            1.250,- €

 

Študent platí školné vopred na základe vystavenej faktúry v lehote splatnosti.

V odôvodnených prípadoch sa povoľuje dohoda o splátkach. Žiadosť sa podáva dekanovi FSŠ VŠD.

 

Prijímacie konanie:

pre Bc. a Mgr. štúdium 35 €. V prípade použitia elektronickej prihlášky 30 €.

Prijímacie konanie je bez pohovorov.

 

Zápisné

I. ročník bakalárskeho štúdia                            0,- €

I. ročník magisterského štúdia                          0,- €

II. III. ročník bakalárskeho štúdia                    10,- €

II. ročník magisterského štúdia                        10,- €

 

Úhrada školného a poplatkov spojených so štúdiom sa realizuje bezhotovostným prevodom na účet vysokej školy, hotovostným vkladom na účet školy, príp. poštovou poukážkou.

 

F  Sociálne štipendium

F  Motivačné štipendium

F  Možnosť splátkového kalendára

 

Prihlášky na štúdium sa podávajú aj v priebehu zimného semestra.